Статут

Релігійного братства «ВІКТОРІАНСЬКЕ БРАТСТВО СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО»

Статут прийнято рішенням єпархіальних зборів, протокол № 03/05-19 від 24 травня 2019 року. м. Ужгород

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Релігійне братство «Вікторіанське братство святого апостола Андрія Первозваного» (далі – Братство), є неприбутковою релігійною організацією православних християн, утвореною ними для спільного задоволення релігійних потреб відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», для здійснення заходів по поширенню Православної віри, захисту релігійних, культурних цінностей Православної Церкви та Української Нації, духовної та патріотичної підтримки Збройних Сил України, надання благодійної допомоги.
За організаційно-правовою формою Братство є релігійною організацією. За видом релігійних організацій, згідно частини 2 статті 7 та пункту 1 частини 3 статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», релігійна організація є релігійним братством.
1.2. Повна назва: Релігійне братство «Вікторіанське братство святого апостола Андрія Первозваного».
1.3. Скорочена назва: РБ «Вікторіанське братство святого апостола Андрія Первозваного» або РБ «ВБ св. ап. Андрія Первозваного».
1.4. Братство є добровільною, релігійною, духовною організацією діяльність якої регламентується принципами християнської моралі, православної віри та нормами чинного законодавства.
1.5. Братство вважає своїм небесним покровителем святого апостола Андрія Первозваного і носить його ім’я.
1.6. Братство прагне до подолання існуючого церковного розділення та утвердження в Україні Помісної Автокефальної Української Православної Церкви.
1.7. Братство має намір співпрацювати з релігійними, державними, громадськими, комерційними, культурно-освітніми організаціями та з фізичними особами на території України та за її межами для здійснення своїх статутних положень.
1.8. Братство не виконує державних функцій. Держава не втручається в діяльність Братства, якщо вона не суперечить чинному законодавству. Братство засноване у відповідності до рішення єпархіальних зборів релігійної організації «Управління Мукачівсько-Карпатської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)» протокол № 03/05-19 від 24 травня 2019 року».
1.9. Братство набуває статусу юридичної особи й цивільну правоздатність згідно з чинним законодавством України після затвердження Статуту правлячим архієреєм і державної реєстрації релігійної організації.
1.10. Братство має свій розрахунковий рахунок, печатку, штамп і бланк з релігійною символікою та позначенням власної назви. Банківські та інші фінансові документи підписують Головний Магістр або інша уповноважена Загальними зборами (Собором) братства особа і скарбник.
1.11. Право ухвалення Статуту Братства, приймаючи його у новій редакції та вносити до нього зміни і доповнення належить Загальним зборам (Собору) братства з наступним затвердженням правлячим архієреєм та реєстрацією у відповідних органах державної влади, згідно чинного законодавства.
1.12. Місцезнаходження юридичної особи: 88000, Україна, м. Ужгород, вул. Мукачівська 35Е.

II. МЕТА, ЦІЛІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ БРАТСТВА
2.1. Братство стоїть на захисті духовних, релігійних, культурних надбань і цінностей минулих, теперішніх і майбутніх поколінь Української Нації.
2.2. Прямим обов’язком Братства є відстоювання Церковної незалежності України. Братство вважає, що незалежність Православної Церкви відповідає духовним потребам мільйонів віруючих і є запорукою єдності Українського народу та розбудови Української Держави.
2.3. Братство допомагає православним християнам усвідомити своє призначення в земному житті; веде духовно-релігійну, просвітницьку, роз’яснювальну роботу і сповідує євангельський, православний спосіб життя.
2.4. Братство вважає своїм християнським обов’язком надавати реальну благодійну допомогу залишеним на призволяще та зубожілим верствам населення.
2.5. Для досягнення мети і здійснення своїх статутних положень Братство може займатися такими видами діяльності:
— сприяти поширенню Православної Віри Христової і розбудові Православної Церкви України (далі ПЦУ);
— доброчинна та милосердна діяльність;
— у порядку, визначеному чинним законодавством, для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають право юридичної особи;
— при Братстві можуть створюватись товариства, братства, асоціації, інші об’єднання громадян православного віросповідання для здійснення добродійництва, вивчення та розповсюдження релігійної літератури та іншої культурно-освітньої діяльності. Вони можуть мати свої статути, що реєструються в порядку, встановленому для громадських об’єднань;
— має право створювати для релігійної освіти дітей і дорослих школи (зокрема недільні), читальні та бібліотеки, а також проводити навчання в інших формах в порядку вимог чинного законодавства. З цією метою Братство використовує власні приміщення, приміщення, які надаються державними, комунальними підприємствами, установами чи організаціями, а також іншими суб’єктами права власності;
— організація та проведення в порядку вимог чинного законодавства просвітницьких лекцій, учбових занять, семінарів, конференцій тощо з питань духовно-релігійного, культурного життя;
— використовувати пресу, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації в процесі своєї статутної діяльності;
— члени релігійної організації та вона сама мають право на придбання, володіння і використання релігійної літератури мовою на свій вибір, а також інших предметів й матеріалів релігійного призначення.
Братство має право виготовляти, експортувати, імпортувати і розповсюджувати предмети релігійного призначення, релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту в порядку вимог чинного законодавства;
— проведення оздоровчих, профілактичних заходів на засадах християнської моралі і любові;
— будівництво культових та інших будівель Братством здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством для об’єктів цивільного призначення, реставрація і ремонт культових будівель – пам’яток історії та культури здійснюються з додержанням установлених правил охорони і використання пам’яток історії та культури;
— сприяти науково-дослідницькій діяльності в межах вимог чинного законодавства, в напрямку становлення та розбудови Православної Віри та Української державності;
— організація та проведення паломництва по місцях зародження та становлення християнської, православної віри;
— направляти громадян за кордон для навчання в духовних, спеціальних та загальних учбових закладах;
— реалізувати місіонерську діяльність; здійснювати іншу діяльність передбачену законодавством України.
2.7. Братство має право без обмежень приймати рішення та займатись діяльністю, яка не суперечить його статутним положенням, Конституції України та чинному законодавству.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРА БРАТСТВА
3.1. Братство входить до складу Мукачівсько-Карпатської єпархії Православної Церкви України.
3.2. Членство в Братстві є добровільним. Ніхто не може бути примушений стати членом Братства, будь-який член Братства має право вільного виходу із його складу.
Членом Братства може бути будь-яка повнолітня дієздатна фізична особа, у тому числі особи без громадянства та іноземці, яка бажає служити суспільно-корисним благодійним цілям, визнає християнські-моральні цінності Православної Церкви України та цей Статут, підтримує Братство і виконує рішення його статутних органів.
Прийом в члени Братства здійснюється на підставі письмової заяви.
3.3. Вищим керівним органом Братства є Загальні збори (Собор), які скликаються за рішенням Правління Братства або на письмову вимогу 1/3 членів релігійного братства. Місце і дата проведення Загальних зборів (Собору) визначаються Правлінням Братства.
3.4. Виключною компетенцією Загальних зборів (Собору) Братства є:
— прийняття Статуту Братства, внесення до нього змін та доповнень, які підлягають затвердженню правлячим архієреєм та набувають чинності в порядку вимог чинного законодавства;
— прийняття рішення щодо припинення діяльності Братства, з наступним затвердженням правлячим архієреєм;
— обрання головного Магістра Братства;
— визначення загальних напрямків діяльності Братства, планів по їх реалізації;
— затвердження емблеми, символів та відзнак Братства;
— визначення складу та формування Правління Братства;
— затвердження за поданням Правління Братства персонального складу Ради Магістрів;
— та інші питання, що віднесені до його компетенції вимогами чинного законодавства.
3.5. Рішення Загальних зборів (Собору) приймається простою більшістю голосів, крім випадків визначених законодавством.
3.6. Постійно діючим виконавчим органом Братства є Правління Братства, головою якого є Головний Магістр.
3.7. Правління Братства:
— забезпечує виконання рішень Загальних зборів (Собору) Братства;
— вирішує поточні питання діяльності Братства;
— скликає позачергові Загальні збори (Собор);
— створює внутрішні комісії, секції, відділи з питань діяльності Братства;
— за поданням Головного Магістра Братства призначає та звільняє з роботи (посади) керуючого справами, скарбника та інших штатних працівників.
3.8. В проміжку між засіданнями Правління Братства, управління справами Братства, зокрема в межах внутрішніх канонічних питань (в межах вимог чинного законодавства) здійснює Рада Магістрів, до складу якої входять: Головний Магістр, Регент Головного Магістра і Магістр Справедливості.
3.9. Керівництво Радою Магістрів Братства здійснює Головний Магістр Братства, який обирається Загальними зборами (Собором) строком на один рік і приступає до виконання свої обов’язків після благословення і письмового погодження правлячого архієрея.
3.10. Головний Магістр Братства має такі повноваження:
— представляти на Загальні збори (Собор) для обрання кандидатури Регента Головного Магістра та Магістра справедливості;
— скликати засідання Ради Магістрів Братства;
— представляти Братство в державних, громадських, духовно-релегійних органах та організаціях, у тому числі і за кордоном.
3.11. Регент Головного Магістра, у разі відсутності Головного Магістра Братства, приймає участь в здійсненні керівних функцій Братства.
3.12. У разі відсутності Головного Магістра та Регента Головного Магістра, керівництво здійснює Магістр Справедливості Братства.

IV. ЧЛЕНИ БРАТСТВА. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Дійсним членом Братства може стати особа, що досягла віку 18 років, незалежно від статі, громадянства і національності, яка є християнином, поділяє мету і цілі Братства, пройшла спеціальну духовно-релігійну підготовку, не знаходиться під забороною, а також під церковним судом:
— особи, які бажають вступити до Братства, подають заяву про вступ;
— складають присягу Братству підписавши Кодекс Честі (Присягу) Братства;
— членом Братства може бути тільки особа, над якою звершено таїнство Хрещення;
— член Братства повинен мати двох поручителів які перебувають в Братстві не менше 2 років і є дійсними його членами;
— член Братства має пройти випробувальний термін та зарекомендувати себе тільки позитивними відгуками під час його проходження;
— під час проходження випробувального терміну член Братства повинен брати активну участь у діяльності Братства;
— член Братства повинен в повному обсязі виконувати вимоги Статуту Братства.
4.2. Всі дійсні члени Братства мають рівні права і обов’язки.
4.3. Члени Братства зобов’язані:
— виконувати вимоги Статуту Братства;
— сумлінно виконувати рішення керівних органів Братства;
— своєю діяльністю зміцнювати авторитет Братства;
— систематично відвідувати богослужіння.
4.4. Члени Братства, які не дотримуються Статуту Братства, не виконують рішень його керівних органів, завдали шкоди авторитету Братства, виключаються з членів Братства за рішенням Загальних зборів (Собору).

V. ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ КОШТІВ ТА МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ
5.1. Для матеріального забезпечення добродійної, милосердної, духовно-релігійної та іншої діяльності, життєвих потреб Братства, в установленому порядку Братство може:
— збирати добровільні пожертвування;
— засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогос-подарські та інші підприємства, які створені та зареєстровані в установленому законом порядку.
Кошти Братства утворюються із:
a) добровільних пожертвувань громадян, а також громадських та інших організацій, фондів, закладів, кооперативів і підприємств;
b) грошових надходжень у зв’язку із здійсненням богослужінь (одержаних в межах вимог чинного законодавства);
c) розповсюдження необхідних для участі в обрядах предметів релігійного призначення та літератури;
d) надходжень, які одержуються від сільськогосподарської і виробничої діяльності підприємств Братства, створених згідно чинного законодавства;
e) інших, не заборонених законодавством, надходжень.
5.2. Братство має розрахункові рахунки, в тому числі і валютні, в банківських установах.
5.3. Братство самостійно здійснює свою некомерційну господарську діяльність, її розвиток та планування, якщо вона не суперечить його Статутним положенням і чинному законодавству.
5.4. Братство має право укладати угоди в духовній, релігійній, культурній, господарській сферах з організаціями, установами, підприємствами, фізичними особами для реалізації своїх статутних положень.
8.5. Братство має право звертатися за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати їх.
8.8. Братство не несе відповідальності по зобов’язанням окремих його членів.
5.4. Фінансові та майнові пожертвування, як і інші доходи Братства, не оподатковуються.
5.5. Прибуток від виробничої діяльності та інші доходи підприємств Братства оподатковується відповідно до законодавства України в порядку та розмірах, встановлених для підприємств громадських організацій. Суми їх надходжень, які використовуються в релігійних та/або добродійних цілях, не оподатковуються.
5.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Братства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
5.7. Доходи (прибутки) Братства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

VI. МІЖНАРОДНІ ЗВЯЗКИ ТА КОНТАКТИ
6.1. Братство має право на участь у міжнародних благодійних проектах, організацію зустрічей з зарубіжними діячами культури, науки, політики і бізнесу, представниками Церкви та релігійних аналогічних організацій, приватними особами, які виявляють бажання співпрацювати з Братством, а також проведення спільних заходів.
Крім цього, Братство має право встановлювати і підтримувати міжнародні зв’язки та прямі особисті контакти, включаючи виїзд за кордон для паломництва, участі в зборах та релігійних заходах.
Учасники цих контактів і заходів можуть в порядку, встановленому чинним законодавством, придбавати, одержувати і везти з собою релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту.
Релігійна організація може також направляти громадян за кордон для навчання в духовних навчальних закладах.

VII. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
7.1. Братство має право приймати на роботу громадян і здійснювати трудові правовідносини відповідно до чинного законодавства.
7.2. На осіб, що працюють в Братстві та створених ним підприємствах, благодійних закладах на умовах трудового договору (угодами, контрактами) поширюються норми чинного законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оподаткування.
7.3. Братство може створювати, незалежно від державних, свої допоміжні страховий і пенсійний фонди.

VIIІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами (Собором), викладаються у новій редакції Статуту Братства та підлягають затвердженню правлячим архієреєм.
8.2. Зміни та доповнення до статуту, викладені у новій редакції Статуту Братства, набирають чинності після їхньої державної реєстрації.

ІX.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. У разі припинення діяльності Братства майнові питання вирішуються відповідно до Статуту і чинного законодавства.
9.2. Братство може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням Загальних зборів (Собору) Братства, яке підлягає затвердженню правлячим архієреєм Мукачівсько-Карпатської єпархії Православної Церкви України, а у випадках передбачених чинним законодавством – за рішенням суду.
9.3. У разі припинення діяльності Братства в судовому порядку, ліквідаційна комісія утворюється відповідно до рішення суду.
9.4. У разі припинення діяльності Братства все майно та кошти, що належать йому на праві власності передаються у встановленому законодавством порядку релігійній організації «Управління Мукачівсько-Карпатської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», або іншій неприбутковій релігійній організації, яка належить до Православної Церкви України.
У разі відсутності правонаступника майно Братства передається в дохід держави згідно з діючим законодавством України.
9.5. У разі припинення діяльності Братства, майно надане у користування державними, релігійними, громадськими організаціями або громадянами повертається його власникові.
9.6. Майно, що належить Братству на підставі права власності, у разі припинення діяльності шляхом ліквідації, не підлягає розподілу між його членами.
9.7. Братство вважається таким, що припинило свою діяльність з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.